Marell Sports - Hyves Marell Sports - Twitter Marell Sports - Facebook Marell Sports - Youtube
inschrijven

Algemene voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Marell Sports gedane diensten, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen.

 

2. Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Marell Sports daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

 

3. Alle aanbiedingen van Marell Sports zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

4. Men kan alleen tennisles volgens als men lid is van de desbetreffende vereniging (uitgezonderd kennismakings-  en weringsacties, in overleg met vereniging) 

 

5. Door het verzenden van de digitale inschrijving gaat men een betalingsverplichting aan; ook al maakt men geen gebruik van het recht van deelname aan de trainingen. Tot en met de eerste lesweek kan men kosteloos annuleren. Na het verstrijken van de eerste lesweek dient met het gehele cursus bedrag te voldoen.

 

6. Tijdens de feestdagen en de meeste schoolvakanties zijn er geen trainingen, tenzij anders door de tennisschool vooraf is aangegeven.

 

7. Digitale aanmeldingen die na de sluitingsdatum binnen komen worden als laatste ingedeeld.

 

8. Bij ziekte, blessures, zwangerschap, verhuizing en dergelijke is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk. Het is in overleg mogelijk om deze training in een andere groep in te halen.

 

9. Bij afwezigheid dient men zich vooraf af te melden bij de trainer/ trainster.

 

10. Marell Sports is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de eventueel daaruit voortvloeiende schade en kan daartoe niet aansprakelijk worden gesteld.

 

11. Marell Sports is niet verantwoordelijk voor geleden schade aan materialen, blessures en / of diefstal.

 

12. Betalingen van verschuldigde lesgelden dienen middels een automatische incasso of  IDEAL worden betaald. Wanneer u kiest voor automatische incasso dient u zorg te dragen voor voldoende saldo. Indien incasseren om bepaalde redenen niet mogelijk is, ontvangt u van ons via mail een rekeningoverzicht. U dient het openstaande bedrag zelf over te maken binnen 7 dagen.  Na het verstrijken van deze termijn zijn wij genoodzaakt de nota uit handen te geven en alle voortvloeiende extra kosten zijn voor de klant 

 

13. Marell Sports maakt gebruik van abonnementsgelden voor de te geven tennislessen. Men kan kiezen voor een verschillende abonnementen. Bij de te kiezen abonnementen staat duidelijk het aantal lessen en de maanden waarvoor men moet betalen

 

14. Indien men kiest voor betaling middels machtiging, betreft dit een doorlopende incasso-opdracht overeenkomstig met het gekozen abonnement en bijbehorende termijn. 

 

15. Bij het beeindigen van het abonnement, eindigt ook de doorlopende incasso-opdracht. Het abonnement wordt NIET automastisch verlengd. Let op! het is niet mogelijk om een abonnement tussentijds te stoppen/ annuleren. Een abonnement hoort bij een tenniscursus (zomer - najaar - voorjaar) en kan na een bepaalde cursus worden gestopt.

 

16. Indien met het niet eens is met de afschrijving, kan men deze laten terugboeken. Hiervoor dient men binnen acht weken na afschrijving contact op te nemen met de bank.

 

17. Bij een te late betaling worden extra kosten in rekening gebracht en kan het resterende verschuldigde bedrag in één keer worden opgeëist.

 

18. Bij niet tijdige betaling behoudt Marell Sports zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de annuleringskosten.

 

19. Marell Sports streeft ernaar zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van alle leden met betrekking tot samenstelling van trainingsgroepen en trainingstijden. Om verschillende redenen kan deze echter afwijken van wat men opgegeven heeft. De kosten van de training waar men feitelijk bij ingedeeld is, zullen in rekening worden gebracht.

  • Junioren/ Senioren, die zich aanmelden voor een groepsgrootte 6-8 personen, waarbij wij uiteindelijk niet meer dan 4 personen kunnen plaatsen, zullen dan ook het bedrag voor 4 personen moeten betalen. 

 

20. Indien de indeling van de trainingsgroepen en /of -tijden reden is tot het maken van opmerkingen, kunnen deze voorafgaand en bij de eerste training aan Marell Sports worden meegedeeld. In de eerste twee weken van de trainingsperiode kunnen nog veranderingen in de trainingsgroepen en/of trainingstijden worden aangebracht door Marell Sports.

 

21. Mocht de indeling van de trainingsgroepen en/of -tijden reden zijn tot het niet deelnemen aan de cursus,   dan kan men tot de eerste lesweek kosteloos annuleren. Mogelijke restitutie van het betaalde lesgeld vindt  na annulering plaats.

 

22. Junioren worden in principe ingedeeld in groepen van 8 kinderen. Indien na de uiteindelijke trainingsindeling de groepsgrootte 6, 7, 9 of 10 personen is, heeft dit geen gevolgen. Bij minder dan 6 kinderen worden de daadwerkelijke kosten voor de groepsgrootte berekend.

 

23. Senioren worden in principe ingedeeld in groepen van 4. Senioren waarbij de groepsgrootte >4 gelden dezelfde voorwaarden als bij artikel 22. 

 

24. Marell Sports is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, letsel of schade bij de deelnemers van activiteiten/ evenementen welke worden georganiseerd door Marell Sports.

 

25. Marell Sports behoudt zich het recht voor om het programma van kampen, reizen te wijzigen indien daartoe gegronde redenen bestaan.

 

26. Bij onvoldoende deelname is Marell Sports gerechtigd het evenement te annuleren of een ander evenement aan te bieden. Dit laatste is uiteraard in overleg met de deelnemer.

{filedir_1}

Marell Sports
Vijfkamplaan 10
5624 EB Eindhoven

KvK: 18091055
BTW 8201.00.183

info@marellsports.com
Pim Marell: +316-31001712
Tom Marell: +316-31001714

Webdesign: Lawless & Lotski

Marell Sports - Hyves Marell Sports - Twitter Marell Sports - Facebook Marell Sports - Youtube